Conference: Cornelius Castoriadis, 20 years after

Conference: Cornelius Castoriadis, 20 years after


When?

Start time: Saturday 09:00 (02 December)
End time: Sunday 21:00 (03 December)
Other

About

Συνέδριο: Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη. 20 χρόνια μετά (https://castoriadis2017.blogspot.gr/)

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης απεβίωσε στο Παρίσι στις 26 Δεκεμβρίου του 1997. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του, οι φιλοσοφικές του ιδέες εισδύουν όχι μόνο στον λόγο και τις πρακτικές των κοινωνικών κινημάτων, αλλά και σε διάφορα πεδία της φιλοσοφικής διαμάχης εκτός και εντός των ακαδημαϊκών θεσμών: διδακτορικές διατριβές, καινούρια βιβλία, άρθρα σε φιλοσοφικά περιοδικά, εξετάζουν την επίδραση και την επιρροή των ιδεών του Καστοριάδη.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με αντικείμενο όλες τις πλευρές του καστοριαδικού στοχασμού. Το συνέδριο έχει ως στόχο να υπογραμμίσει την επικαιρότητα της σκέψης του Καστοριάδη στις μέρες μας και να φέρει κοντά ερευνητές και φοιτητές από μια πληθώρα διαφορετικών ακαδημαϊκών υποβάθρων.
Ευπρόσδεκτες είναι οι κριτικές πραγματεύσεις της καστοριαδικής θεωρητικοποίησης της κοινωνίας, των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών, της ατομικής ψυχής, της έννοιας της αυτονομίας κλπ. Ποιες είναι οι καινούριες τάσεις στο εσωτερικό του καπιταλιστικού φαντασιακού; Πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σήμερα για το κοινωνικοῑστορικό; Μας βοηθούν οι ιδέες του φιλοσόφου να προσεγγίσουμε και να υπερβούμε τη σύγχρονη κρίση των κοινωνιών μας; Τι κατευθύνσεις ανοίγει το καστοριαδικό έργο για περαιτέρω θεωρητικό στοχασμό;
Οι μελετητές που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν μια εργασία στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν μια περίληψη (250 λέξεις) στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ελληνικά, συνοδευόμενη από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2017, στο: castoriadispanteion2017@gmail.com .
Οι αιτούντες θα ενημερωθούν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2017 για την αποδοχή τους.

Οι παρουσιάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.500 λέξεις (δεν περιλαμβάνονται οι υποσημειώσεις και η βιβλιογραφία).

Οργανωτική Επιτροπή:
Γιάννης Κτενάς, Άκης Λελεδάκης, Αλέξανδρος Σχισμένος, Γιώργος Φουρτούνης

Conference: Cornelius Castoriadis’ social and political thought. 20 years after

Cornelius Castoriadis passed away in Paris on December 26th 1997. Today, two decades after his death, his philosophical concepts penetrate not only the discourse and the practices of social movements, but also various fields of the philosophical debate outside and within academic institutions: PhD theses, new books, articles in philosophical reviews research the impact and influence of Castoriadis’ ideas.
The MSc Program “Political Science and History” of the Department of Political Science and History of Panteion University in Athens organizes an international conference on all aspects of C. Castoriadis’ thought. The conference aims to highlight the relevance of Castoriadis’ reflection nowadays and to bring together scholars and students from a variety of academic backgrounds.
Critical discussions of Castoriadis’ theorization of society, social imaginary significations, the individual psyche, the notion of autonomy, etc. will be most welcome. Which are the new tendencies within the capitalistic imaginary? How could we nowadays contemplate about the socio-historical? Do the ideas of the philosopher help us to approach and overcome the contemporary crisis of our societies? Which direction for further theorizing Castoriadis’ work points towards?
Scholars interested in presenting a paper at the Conference are invited to submit an abstract (250 words) in English, French or Greek, accompanied by a brief biographical note, by Οctober 3, 2017 to: castoriadispanteion2017@gmail.com.
Applicants will be informed by November 3, 2017 about their acceptance.
The presentations should not exceed 3.500 words (footnotes and bibliography not included)

Organizing Committee:
Yorgos Fourtounis, Yannis Ktenas, Akis Leledakis, Alexandros Schismenos

Colloque : La pensée sociale et politique de Cornelius Castoriadis. 20 ans après
Cornelius Castoriadis est mort le 26 Décembre 1997 à Paris. Aujourd’hui, deux décennies après sa mort, ses conceptions philosophiques pénètrent non seulement le discours et les pratiques des mouvements sociaux, mais aussi les établissements universitaires: thèses doctorales, nouveaux livres, articles dans des revues scientifiques.
Le programme Master “Science et Histoire Politique” du département de Science et Histoire Politique d'Univerisité Panteion organise un colloque sur tous les aspects de la pensée castoriadienne. Le colloque vise à souligner la pertinence de la réflexion de Castoriadis aujourd’hui et à faire rapprocher des chercheurs et des étudiants d’une varieté des formations académiques.
Les discussions critiques de la théorisation castoriadienne de la societé, les significations sociales imaginaires, l’âme individuelle, la notion de l’autonomie, seront bienvenues. Quelles sont les nouvelles tendances à l’intérieur de l’imaginaire capitaliste? Comment pourrait-on penser le socio-historique aujourd’hui? Est-ce que les idées du philosophe nous aident à aborder la crise contemporaine de nos sociétés? Vers quelle direction indique l’oeuvre de Castoriadis en ce qui concerne la penseé theorique contemporaine?
Les chercheurs qui sont intéressés à présenter une communication orale au colloque sont invités à soumettre un résumé (250 mots) en anglais, français ou grec, accompagné d'une brève notice biographique, jusqu’ au 3 octobre 2017, à: castoriadispanteion2017@gmail.com
Les candidats seront informés de leur acceptation jusqu’ au 3 novembre 2017.

Les présentations ne devraient pas dépasser les 3.500 mots (les notes de bas de page et la bibliographie ne sont pas incluses).

Comité Organisateur:
Yorgos Fourtounis, Yannis Ktenas, Akis Leledakis, Alexandros Schismenos

Κεντρικοί ομιλητές:

-Παναγιώτα Βάσση, διδάκτωρ Φιλοσοφίας
-Στέφανος Δημητρίου, αναπληρωτής καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-Αλέξανδρος Κιουπκιολής, επίκουρος καθηγητής, Α.Π.Θ.
-Γιάννης Κτενάς, υπ. διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Άκης Λελεδάκης, επίκουρος καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Γκόλφω Μαγγίνη, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-Άγγελος Μουζακίτης, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
-Γιώργος Ν. Οικονόμου, διδάκτωρ Φιλοσοφίας
-Ιωάννης Πρελορέντζος, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-Κωνσταντίνος Ράντης, επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
-Σωτήρης Σιαμανδούρας, δρ. Πολιτικής Θεωρίας, διδάσκων, Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Αλέξανδρος Σχισμένος, διδάκτωρ Φιλοσοφίας
-Yavor Tarinski, Agora International
-Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Keynote speakers:

-Stefanos Dimitriou, associate professor, University of Ioannina
-Yorgos Faraklas, professor, Panteion University
-Alexandros Kioupkiolis, assistant professor, Aristotle University of Thessaloniki
-Yannis Ktenas, Ph.D. candidate, Panteion University
-Akis Leledakis, assistant professor, Panteion University
-Golfo Maggini, professor, University of Ioannina
-Angelos Mouzakitis, assistant professor, University of Crete
-Giorgos N. Oikonomou, Ph.D.
-Ioannis Prelorentzos, professor, University of Ioannina
-Konstantinos Rantis, assistant professor, University of Ioannina
-Alexandros Schismenos, Ph.D
-Sotiris Siamandouras, assistant professor, Panteion University
-Yavor Tarinski, Agora International
-Panayiota Vassi, Ph.D.



Events around Παντειο Πανεπιστήμιο πολιτικών & κοινωνικών Επιστημων

3ο Συνέδριο Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφορά
Health

3ο Συνέδριο Ελληνικής Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Saturday 10:00 (09 December)
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Athens

10th International Congress of Internal Medicine
Community
1450 m »

10th International Congress of Internal Medicine

Thursday 00:00 (22 March)
Royal Olympic Hotel, Athens

KALEO την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στο Piraeus 117 Academy
Music
1900 m »

KALEO την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στο Piraeus 117 Academy

Friday 19:00 (15 December)
Piraeus 117 Academy, Athens

Kreator / Decapitated / Dagoba live in Greece!20 &21 Ιανουαριου
Music
1900 m »

Kreator / Decapitated / Dagoba live in Greece!20 &21 Ιανουαριου

Saturday 19:00 (20 January)
Piraeus 117 Academy, Athens

Septicflesh στο Piraeus 117 Academy Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
Music
1900 m »

Septicflesh στο Piraeus 117 Academy Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

Saturday 19:00 (17 February)
Piraeus 117 Academy, Athens

Therion live in Greece! Θεσ/νικη 8/3/2018 & Αθηνα 9/3/2018!
Conference
1900 m »

Therion live in Greece! Θεσ/νικη 8/3/2018 & Αθηνα 9/3/2018!

Thursday 12:00 (08 March)
Piraeus 117 Academy, Athens

Βέβηλος // Live
Other
1900 m »

Βέβηλος // Live

Saturday 19:00 (16 December)
Piraeus 117 Academy, Athens

Plisskën Festival // Winter 2017
Shopping
1850 m »

Plisskën Festival // Winter 2017

Friday 19:00 (01 December)
Plisskën Festival, Athens