Komotene events

Thursday

Networking Komotini: first step!

Networking Komotini: first step!

Thursday 18:00 (22 February)
Ο Καφενές, Komotene